Το ταξιδιωτικό γραφείο Topsikiotis, με έδρα την Κατερίνη, δραστηριοποιείται για πάνω από μια δεκαετία στον χώρο των επαγγελματικών ταξιδιών και των ταξιδιών αναψυχής. Στο ταξιδιωτικό γραφείο Topsikiotis θα βρείτε τις καλύτερες προσφορές για ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα & Τετάρτη
9:00 – 14:30

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή
9:00 – 14:30
18:00 – 21:00

Σάββατο
9:00 – 14:00

Κυριακή
Κλειστά

Social Media

Image Alt

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται στισ υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδιού

Α) Αν και το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Λόγω του καθαρά διαμεσολαβητικού του ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου εντοπίζονται μόνον σε περιπτώσεις παραλήψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Παρά τον σαφή αυτόν διαμεσολαβητικό του ρόλο το Γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις απο κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ). δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.Β) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση. Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν απο την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναγράφεται στο πρόγραμμα με άλλο ίδιας κατηγορίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Σε περίπτωση που ανατίθεται στο Γραφείο η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας εκδόσεως των. Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην υποβολή ειλικρινών και γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες αρχές πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε προς το γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτες αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.

Πληρωμή – Κρατήσεις θέσεων συμμετοχής

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το Γραφείο. Δήλωση συμμετοχής επίσης μπορεί να γίνει και σε συνεργαζόμενα με το Γραφείο τρίτα γραφεία (τα οποία λειτουργούν ως “πωλητές”) και τα οποία έχουν υποχρέωση να εκδώσουν σχετικά παραστατικά δεσμευόμενα έτσι συμβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και πάλι της πληρωμής της ανάλογης προκαταβολής. Η εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Μετά την εξόφληση του τιμήματος της αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή των σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση των αντισυμβαλλομένων, Γραφείου και Πελάτη. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, είτε απευθείας στο Γραφείο από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του ή με τραπεζικό έμβασμα, είτε μέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτομάτως και όλους τους όρους συμμετοχής που παρατίθενται στο παρόν.

Ακύρωση συμμετοχής

Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 20 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν γίνεται καμία προκράτηση 2. έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο απο την δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (φαξ, αλληλογραφία κλπ) 3. Από 14 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 35% της αξίας της εκδρομής 4. από 9 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 50% της αξίας της εκδρομής 5. Από 6 έως 5 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 75 % της αξίας της εκδρομής 6. Από 4 ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης το 100% της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%). Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδρομής,  παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου, καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες.

Μεταβίβαση συμμετοχής

Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ).

Υπηρεσίες εκδρομών – μεταφορών

Α)Αεροπορικές Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετασχόντων κατά περίπτωση και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις.
Β) Ξενοδοχεία. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.
Γ) Διατροφή Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα – δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 19122. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 19743. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε.4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Κατερίνη.

Η συμμετοχή στην εκδρομή δηλώνει αυτόματα την αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.